????  |  ????????? ???????  |  ?????????????? ????????????  |  ????????  
กำหนดรหัสผู้ใช้หรือกำหนดรหัสผ่านใหม่ขั้นตอนที่ 1-3
ขั้นตอนที่ 1: ระบุข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

 

ระบุข้อมูลบัตรที่ปรากฏอยู่บนด้านหน้าของบัตร
 
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ
หมายเลขบัตร  -   - 
หมายเลขอ้างอิงที่ปรากฏบนบัตรของท่าน Card Image

?? ??????????????????? ??????????? ??? ????????????????????? ??????? © 2002 ????? ?????? ??????? ??? ????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ?????? ??????? (??) ??? ???????.??. 388 ???????? ???????? ????? ????? 10400 ???????